Pritaikymo įrankis

Skip to content
Pagrindinis » Apie Lietuvos kvalifikacijų sistemą

Apie Lietuvos kvalifikacijų sistemą

Kvalifikacijų sistema apima kvalifikacijų sudarymą ir tvarkymą, asmens įgytų kompetencijų vertinimą, pripažinimą ir kvalifikacijos suteikimą. Jos paskirtis – užtikrinti švietimo sistemoje teikiamų kvalifikacijų atitiktį ūkio reikmėms, jų skaidrumą, palyginamumą, mokymosi tęstinumą, asmenų profesinį ir teritorinį judumą. Formuojant kvalifikacijų sistemą siekiama suderinti veiklos pasaulio poreikius ir švietimo sistemos galimybes.

Lietuvos kvalifikacijų sistemos pagrindas – profesiniai standartai, kuriuose aprašomos ūkio sektoriaus ar jo dalies kvalifikacijos  pagal visus Lietuvos kvalifikacijų lygius ir nurodomos kiekvienai kvalifikacijai įgyti reikalingos kompetencijos ir kvalifikacijos suteikimo reikalavimai.  Profesiniai standartai yra formali veiklos pasaulio ir švietimo sistemos sutartis, kurią kaip prasmingą ir svarbią priima ne tik darbdaviai ir švietimo sistema, bet ir besimokantieji bei dirbantieji. Todėl profesinių standartų rengimas – kvalifikacijų, atspindinčių realią situaciją veiklos pasaulyje ir atitinkančių visų socialinių partnerių lūkesčius, interesus, strateginius visuomenės poreikius ir ilgalaikę perspektyvą, konstravimas socialinio dialogo būdu.

Kitas kertinis kvalifikacijų sistemos dokumentas – Lietuvos kvalifikacijų sandara – Lietuvos Respublikoje nustatytų kvalifikacijų, grindžiamų asmens veiklai reikalingomis kompetencijomis, lygių sistema.

Kvalifikacijų sistemą tvarko švietimo, mokslo ir sporto ministro įgaliota institucija – Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras. 

Aukštojo mokslo studijų rezultatai turi atitikti studijų krypties (krypčių) aprašuose atitinkamai pakopai nustatytus studijų rezultatus.

Asmeniui kvalifikaciją (ar jos dalį) suteikia profesinio mokymo teikėjas arba aukštoji mokykla, gavę kompetencijų įvertinimo rezultatus. Kvalifikacija suteikiama asmeniui, įgijusiam visas kvalifikacijai įgyti reikalingas kompetencijas, nustatytas atitinkamo profesinio standarto apraše.

Daugiau informacijos apie Lietuvoje teikiamas kvalifikacijas:

image_print