Pritaikymo įrankis

Skip to content
Pagrindinis » Kvalifikacijų sistemos valdymas

Kvalifikacijų sistemos valdymas

Kvalifikacijų sistemos valdymas grindžiamas įvairių institucijų bendradarbiavimu.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija formuoja valstybės politiką kvalifikacijų sistemos ir kompetencijų pripažinimo srityse, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą.

Ekonomikos ir inovacijų ministerija formuoja žmogiškųjų išteklių plėtros politiką, taip pat organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja jos įgyvendinimą, dalyvauja įgyvendinant kvalifikacijų sistemos kūrimo, kompetencijų vertinimo organizavimo veiklą.

Kitos ministerijos ir Vyriausybės įstaigos pagal kompetenciją dalyvauja rengiant profesinius standartus, dalyvauja formuojant žmogiškųjų išteklių plėtros politiką, organizuoja savo reguliuojamos srities darbuotojų tęstinį profesinį mokymą.

Kvalifikacijų sistemą tvarko švietimo, mokslo ir sporto ministro įgaliota institucija – Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras.  Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras  yra švietimo pagalbos įstaiga, teikianti informacinę, ekspertinę, konsultacinę ir kvalifikacijos tobulinimo pagalbą švietimo teikėjams, švietimo pagalbos įstaigoms ir švietimo valdymo subjektams, įgyvendinanti valstybinę profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą sistemų plėtros politiką. Daugiau informacijos: kpmpc.lt/kpmpc/

Studijų kokybės vertinimo centras skatina aukštąsias mokyklas užtikrinti studijų ir kitos veiklos kokybę, puoselėti kokybės kultūrą ir kurti laisvo asmenų judėjimo sąlygas. Centras, bendradarbiaudamas su Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centru, pagal savo kompetenciją,  dalyvauja įgyvendinant Lietuvos kvalifikacijų sandarą. Daugiau informacijos: Studijų kokybės vertinimo centras (skvc.lt)

Nacionalinė švietimo agentūra dalyvauja įgyvendinant valstybinę ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo politiką, skatina švietimo įstaigas (išskyrus aukštąsias mokyklas), kitus švietimo teikėjus užtikrinti švietimo veiklos kokybę, teikiant informacinę, konsultacinę, kvalifikacijos tobulinimo, ugdymo(si) aplinkos kūrimo pagalbą, vykdant mokyklos, regiono, šalies švietimo stebėseną ir švietimo tyrimus, formuojant ugdymo turinį ir koordinuojant jo įgyvendinimą. Daugiau informacijos: Nacionalinė švietimo agentūra – (smm.lt)

Strateginiams kvalifikacijų sistemos formavimo klausimams koordinuoti iš valstybės, savivaldybių institucijų, įstaigų ir socialinių partnerių atstovų sudaryti sektoriniai profesiniai komitetai – bendradarbiavimo pagrindu sudaryta patariamoji institucija, koordinuojanti konkretaus ūkio sektoriaus – veiklų grupės strateginius kvalifikacijų sistemos formavimo ir profesinio mokymo klausimus pagal veiklų ekonominę funkciją, produktus, paslaugas arba technologijas. Prie Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro veikia 18 sektorinių profesinių komitetų. Daugiau informacijos: Sektoriniai profesiniai komitetai | (kpmpc.lt)

image_print