Pritaikymo įrankis

Skip to content
Pagrindinis » LTKS ir EKS susiejimas

LTKS ir EKS susiejimas

Rekomendacijoje dėl Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų sandaros kūrimo ES valstybės narės įpareigotos iki 2010 m. susieti savo nacionalines kvalifikacijų sistemas su EKS ir patvirtinti reikiamas priemones, kad nuo 2012 m. visuose naujuose kompetentingų institucijų išduotuose kvalifikacijos suteikimo pažymėjimuose, diplomuose ir Europass dokumentuose, būtų pateikta aiški nuoroda į atitinkamą EKS lygį.

LTKS ir EKS susiejimas buvo pradėtas 2010 m. 2011 m. LTKS susiejimo su EKS ir Europos aukštojo mokslo erdvės kvalifikacijų sandara ataskaitos projektas pristatytas Lietuvos visuomenei ir EKS patarėjų grupei prie Europos Komisijos.

LTKS ir EKS susiejimu siekiama pademonstruoti Lietuvos ir kitų Europos valstybių žmonėms, kaip Lietuvos kvalifikacijų sandara (LTKS) sietina su Europos kvalifikacijų sandara ir padėti pasirengti Lietuvoje išduodamuose kvalifikacijos įgijimą paliudijančiuose dokumentuose aiškiai nurodyti atitinkamą Europos kvalifikacijų sandaros lygį. LTKS ir EKS susiejimo metodologija rėmėsi geriausios atitikties principu ir 10 EKS patarėjų grupės nustatytų susiejimo kriterijų.

LTKS ir EKS susiejimo svarba

Susiejus LTKS ir EKS, naudos turės skirtingos (mokiniai, studentai, darbdaviai, darbuotojai, švietimo paslaugų teikėjai ir pan.) interesų grupės. LTKS ir EKS susiejimas:

  • palengvins kvalifikacijų įgijimo bei tobulinimo kelius ir galimybes;
  • sudarys sąlygas mokymosi ir darbo jėgos judumui savo šalies ir tarptautiniu mastu;
  • skatins mokymąsi visą gyvenimą, lanksčiai taikant visas formaliojo, neformaliojo ir savišvietos mokymosi formas ir būdus;
  • palengvins visos ar dalies kvalifikacijos, individualaus ir neformaliojo mokymosi bei savišvietos pripažinimą,
  • padidins kvalifikacijų, įgytų kitose šalyse, skaidrumą,

pagerins darbo rinkos poreikių ir švietimo bei mokymo pasiūlos atitiktį, padės planuoti, kiek ir kokios kvalifikacijos darbuotojų reikia.

Daugiau informacijos

Lietuvos kvalifikacijų sandaros susiejimo su Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų sandaros ataskaita (2012 m.)

Lietuvos kvalifikacijų sandara. Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų sandara. Europos aukštojo mokslo erdvės kvalifikacijų sandara (2012 m.)

Europos ir Lietuvos kvalifikacijų sandarų susiejimo tyrimai

  • Lietuvos kvalifikacijų sistemos ir Europos kvalifikacijų sąrangos sąsajos (lietuvių k.) (anglų k.)
  • Kokybės užtikrinimo Lietuvos švietimo sistemoje atitiktis rekomendacijos 3 priede įvardintiems bendriesiems principams (lietuvių k.) (anglų k.)
image_print